Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công khai danh mục công trình, dự án đã đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 20/09/2019

        Ngày 23/8/2019 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Vang ban hành Thông báo số: 557/TB-TNMT về việc công khai danh mục công trình, dự án đã đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Phú Vang

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 08/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

      Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;

      Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 17/8/2019 của Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phú Vang;

      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện công khai danh mục công trình, dự án năm 2019 trên địa bàn huyện Phú Vang đã được Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt bổ sung với nội dung công khai bao gồm: Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phú Vang kèm theo Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

      Địa điểm công khai: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện và Cổng thông tin điện tử huyện Phú Vang.

      Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thông báo công khai danh mục công trình, dự án năm 2019 trên địa bàn huyện Phú Vang để các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.335
Truy cập hiện tại 271