Tìm kiếm tin tức
Tổ chức bộ máy Hành chính
Ngày cập nhật 23/10/2019
I. CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
 
 
 
 
Ông Nguyễn Hữu Toàn
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Email: Nhtoan.phuthuonng@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại: 0905584469
 
 
 
 
 
 
Ông Phạm Văn GIáo
ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã
Email: Pvgiao.phuthuong@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại: 0774525125
 
 
 
 
 
Ông Nguyễn Tấn Thành 
ĐUV , Phó Chủ tịch UBND xã
Email: ntthanh.phuthuong@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại: 0962201717
 
II. CÁC ỦY VIÊN
 
 
 
 
 
Ông Nguyễn Đăng Hoài
ĐUV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã
Email: ndhoai.phuthuong@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại: 0905153505
 
 
 
 
 
Ông Nguyễn Trung Kiên
Trung tá, Trưởng Công an xã
Email: ntkien.phuthuong@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại: 0905665152
 
1. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
 
 
 
Ông Nguyễn Văn Nhàn
Email: nvnhan.phuthuong@thuathienhue.gov.vn 
Số điện thoại: 0932457415
 
 
 
 
 
Ông Phan Đình Thi
Email: pdthi.phuthuong@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại: 0988009054
 
2. VĂN HÓA - XÃ HỘI
 
Ông Lê Minh hoàng
Email: lmhoang.phuthuong@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại: 0702793918
 
 
 
 
Ông Trần Quý 
Email: tquy.phuthuong@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại: 0914125126
 
 
 
Bà Phan Thị Túy Hảo
Email: ptthao.phuthuong@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại: 0917362439
 
 
3. TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
 
 
Bà Lê Thị Ngọc Huế 
Email: ltnhue.phuthuong@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại: 0935652112
 
Bà Lê Thị Hạnh 
Email: lthanh.phuthuong@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại: 0935607347
 
4. ĐỊA CHÍNH – NÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
 
 
 
 
Ông Nguyễn Di Sanh 
Email: ndsanh.phuthuong@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại: 0914289114
 
 
 
Ông Châu Quang Hùng
Email: cqhung.phuthuong@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại: 0905604696
 
 
 
 
 
5. VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
 
 
Ông Nguyễn Duy Sơn
Email: ndson.phuthuong@thuathienhue.gov.vn 
Số điện thoại: 0934733184
 
 
Bà Hoàng Thị Quỷnh Thi
Email: ntqthi.phuthuong@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại: 0787577009
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.351
Truy cập hiện tại 3