Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Phát động, triển khai thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
Ngày cập nhật 24/10/2019

Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TLĐ ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam về việc phê duyệt Đề án phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; Công văn số 1624-CV/TU ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, ngày 23/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2607/QĐ-UBND về Kế hoạch phát động, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Cuộc vận động "cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" hay còn gọi là Cuộc vận động 05 không, gồm không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối và không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Việc phát động, triển khai thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi ngành, đơn vị và địa phương, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào, cuộc vận động đã được triển khai, tránh chồng chéo, hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức tự giác thực hiện Cuộc vận động.

Để triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực", các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, ý thức gắn bó với Nhân dân; nâng cao chất lượng tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức…

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.766
Truy cập hiện tại 17