Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông báo tuyển dụng Người hoạt động không chuyên trách phường Phú Thượng
Ngày cập nhật 12/07/2024

Ngày 01/7/2024, UBND phường Phú Thượng ban hành kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 01/7/2024 về việc Tuyển dụng Người hoạt động không chuyên trách phường Phú Thượng (Đính kèm Kế hoạch)

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: 67/KH-UBND                                                                                                  Phú Thượng, ngày 01 tháng 7 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng Người hoạt động không chuyên trách

của UBND phường Phú Thượng

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND tỉnh về Quy định chức danh, chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 7 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2024 của UBND thành phố Huế về việc giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc thành phố Huế năm 2024.

UBND phường Phú Thượng xây dựng Kế hoạch tuyển dụng Người hoạt động không chuyên trách cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyển dụng đội ngũ Người hoạt động không chuyên trách cấp xã bảo đảm về phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ thời kỳ mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo từng vị trí, chức danh công chức.

2. Công tác tuyển dụng phải bảo đảm tính khách quan, cạnh tranh, công bằng, minh bạch, công khai, đúng đối tượng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu và có chính sách ưu tiên theo quy định của pháp luật; nội dung tuyển dụng phải được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của phường, niêm yết công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân phường.

II. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Nhu cầu tuyển dụng

     - Số Người hoạt động không chuyên trách được giao năm 2024 là: 17 người.

    - Số Người hoạt động không chuyên trách có mặt tính đến thời điểm ngày 01/7/2024 là: 08 người (Kiêm nhiệm 12 chức danh).

    - Số người hoạt động không chuyên trách còn thiếu: 05 người.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng năm 2024: 04 chức danh (Kiểm tra – Tuyên giáo – Dân vận – Tổ chức Đảng; Giao thông – Thủy lợi – Nông nghiệp; Xây dựng – Đô thị – Môi trường; Công tác xã hội và bảo vệ trẻ em).

    III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

    1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b. Đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

d. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

e. Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt;

f. Có đủ năng lực và sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

g. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn chung

- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức tập hợp, gắn bó mật thiết và được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yếu cầu của vị trí công tác được giao; trưởng thành từ phong trào đoàn, hội, đội hoặc tham gia hoạt động phong trào thanh thiếu nhi hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận.

- Có sức khỏe tốt, ngoại hình phù hợp với công tác.

2.2. Về trình độ

- Giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Trình độ ngoại ngữ, tin học: Phù hợp với điều kiện công việc.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy.

3. Về chế độ chính sách khi được tuyển dụng

Người được tuyển dụng được hưởng quyền lợi theo quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP, ngày 10/6/2023 của Chính phủ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND, ngày 26/01/2024 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ dự tuyển

4.1. Đơn xin việc

4.2. Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh cỡ 4x6, có xác nhận của UBND phường nơi người dự tuyển cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức người đó đang công tác, học tập (thời gian xác nhận tính đến ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng).

4.3. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, Đại học và các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

4.4. Bản sao Giấy khai sinh, CCCD.

5. Ưu tiên:

Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, con của gia đình chính sách, của cán bộ, đảng viên ở tổ dân phố. Tốt nghiệp bằng cử nhân loại Giỏi, cư trú trên địa bàn phường, Bộ đội xuất ngũ (của địa phương).

6. Địa điểm thời gian nhận hồ sơ:

- Văn phòng Thống kê phường Phú Thượng, Thành phố Huế. (Địa chỉ: UBND phường Phú Thượng, TDP Nam Thượng, phường Phú Thượng, thành phố Huế).

Người nhận hồ sơ: Ông Nguyễn Văn Tiến, Công chức Văn phòng Thống kê phường. Điện thoại liên hệ: 0909.109.199

- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/07/2024.

7. Thời gian xét tuyển:

Dự kiến từ 26-30/7/2024, những hồ sơ trúng tuyển được thông báo đến các Chi bộ, TDP, người được trúng tuyển, niêm yết tại bảng thông báo công khai tại phường Phú Thượng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng Thống kê phường chủ trì căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và văn bản thẩm định, thống nhất của Phòng Nội vụ, chủ động tham mưu ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng đúng theo mục đích, yêu cầu, nội dung theo quy định.

2. Văn hóa xã hội: Thông báo công khai các nội dung trong quá trình tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2024 theo quy định trên Trang thông tin điện tử của phường; các trang mạng xã hội… đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND phường.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách của UBND phường Phú Thượng. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân phường (qua Văn phòng Thống kê phường) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ thành phố Huế;

- TV Đảng ủy;

- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN phường;

- VHTT thông báo;

- Bí thư, Tổ trưởng các TDP;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Toàn

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.942
Truy cập hiện tại 121